Konferencja "O naukowości muzeów" - choć skromne krzesełko dla kolekcjonerów by się przydało

.

Rozpocznie się dwudniowa międzynarodowa konferencja organizowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Podczas spotkania zostanie podjęta próba przyjrzenia się szeroko pojętej aktywności i produkcji badawczo-dyskursywnej (badaniom nad kolekcją i kulturą artystyczną, działalności wystawienniczej) w obrębie instytucji muzealnych, jako formom działalności naukowej. W organizowanej konferencji pochylimy się nad zagadnieniem muzeów jako miejsc wytwarzania wiedzy, podejmując kwestię tego, czym różną się od uniwersytetów? Kluczowe będzie postawienie pytania o status wiedzy w muzeach sztuki i to czy ma ona charakter wiedzy eksperckiej? Jak sytuowane są projekty wystawiennicze w obszarze nauki? Czy są one dyskryminowane ze względu na swój czasowy charakter? A może wręcz przeciwnie, uzupełniają ważną lukę w tradycyjnym podejściu do popularyzowania badań. Interesuje nas jak tego rodzaju projekty są implementowane w instytucjach w Polsce i innych krajach. Mamy nadzieję, iż konferencja umożliwi skonfrontowanie różnych perspektyw i interpretacji naukowości działań podejmowanych w ośrodkach muzealnych. Kluczowa w tym kontekście wydaje się być również konieczność rozpoznania muzealnej działalności badawczej przez system formalno-prawny – przede wszystkim poprzez analizę ograniczeń istniejących w obecnych przepisach, jak i porównania ich z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach.

Konferencja będzie również okazją do refleksji nad poszukiwaniem optymalnego modelu funkcjonowania muzeum jako instytucji uprawiającej naukę i wykorzystującej jej efekty, wobec systemu organizacji nauki, konstruowanego w Polsce po roku 1989. W czasach Międzywojnia (1918-1939) Mieczysław Treter definiował muzea jako instytucje naukowe, w których za pomocą systematycznego układu planowo i umiejętnie zbieranych a należycie konserwowanych okazów unaocznia się całokształt, względnie jedną jakąś gałąź wiedzy ludzkiej, o przyrodzie wszechświata lub o człowieku, jego cywilizacji i kulturze (M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Warszawa 2019). Z dzisiejszej perspektywy sprowadzenie zadań muzeum do roli instytucji naukowo-badawczej nie jest realne ani oczekiwane. Chcąc sproblematyzować prognozy na rozwój naukowości muzeów, pochylimy się także nad kwestiami demokratyzacji nauki w instytucjach muzealnych i poszerzeniem struktury produkcji wiedzy. Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania tegorocznej edycji czasopisma naukowego Muzealnictwo, które na swych łamach porusza zagadnienia związane z działalnością naukową muzeów, samo w sobie stanowiąc przykład uprawiania działalności naukowej w instytucji kultury, jaką jest współorganizator konferencji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.  INFO