„Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2” Oby nie zabrakło głosu kolekcjonerów!

.

Trwają przygotowania 2. edycji muzeologicznej konferencji naukowej pt. Nowoczesne muzeum – relacje i narracje, która odbędzie się w  w Muzeum Okręgowym w Toruniu, które przy wsparciu ekspertów oraz organizacji i instytucji muzealnych tworzy od 2022 r. stałą platformę dyskursu, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem artystycznym, historycznym, technicznym i naukowym. Zamierzeniem organizatora  jest podjęcie najważniejszych aktualnych problemów współczesnego muzealnictwa. Konferencję rozpocznie dyskusja o sprawach podstawowych próbując odpowiedzieć na pytania – po co są muzea i jak rozumiemy ich rolę? Następnie przejdziemy do zagadnień odpowiedzialności za muzealia i dziedzictwo niematerialne. W dalszej kolejności zastanowimy się nad zobowiązaniami muzeów wobec społeczności i zaangażowaniem instytucji muzealnych (lub jego brakiem) w aktualnie istotne dla społeczeństw sprawy. Kolejne intersujące tematy dotyczyć będą roli muzeów w procesie miasto- i wspólnototwórczym oraz kwestii odpowiedzialności instytucji muzealnych wobec środowiska. Tę część problemową chcemy zakończyć rozważaniami na temat odpowiedzialności edukacyjnej muzeów. Szczegóły dot. konferencji wraz z programem ujęte zostały w Call for Paper. INFO